Anda akan guna syiling dari baki syiling anda untuk menyertai pertandingan ini.
Anda boleh set semula markah anda sekarang dan cuba lagi.
Setelah selesai, kemajuan sekarang anda dalam pertandingan ini akan hilang dan anda perlu mula semula.
Required coins
Baki anda
Guna syiling dan menyertai
Set semula dan cuba lagi
Batal

Adakah anda pasti, adakah anda mahu keluar dari permainan?

Tidak
Ya

Ini akan memerlukan satu to be utilized.

Your Balance will be reset to STC and all your progress for the day will be lost. Are you sure you want to proceed?

Tidak
Ya

Anda sudah aktif dalam permainan lain

Adakah anda mahu menamatkan permainan itu dan melancarkan permainan ini

Tidak
Ya

Anda sudah aktif dalam permainan

Adakah anda mahu menamatkan permainan dan menetapkan semula

Tidak
Ya

Your Balance will be reset to STC and all your progress for the day will be lost. Are you sure you want to proceed?

Anda perlu to reset the balance

Required coins
Baki anda
Tidak
Ya

Anda sudah aktif dalam permainan

Adakah anda ingin menamatkan permainan, membeli tiket dan menetapkan semula

Tidak
Ya

Anda tidak mempunyai baki syiling yang mencukupi untuk pembelian

ANDA AKAN MENYERTAI KEJOHANAN FTN

Hadiah wang tunai dalam kejohanan ini akan dibayar dalam Fasttoken (FTN) secara setara

Baca lebih lanjut mengenai Fasttoken (FTN) dalam Panduan Kaedah Pembayaran Fasttoken (FTN) kami.di sini

Anda akan guna sekeping tiket dari inventori anda untuk menyertai pertandingan ini.

Jangan sertai
Saya faham, sertai

Kemas kini terakhir pada 4/03/2020

 

Selamat datang ke socialtournaments.com (“Laman Web“) 

 1. Siapa Kita 

 

 • Tujuan Dasar Privasi ini adalah untuk memaklumkan Anda tentang cara Syarikat mengumpul, memproses, menggunakan, menyimpan dan melindungi Data Peribadi Anda serta hak anda berkenaan dengan pemprosesan Data Peribadi Anda.
 • Dengan melawati Laman Web Kami dan menggunakan Perkhidmatan Kami, Anda dengan ini mengakui membaca dan mempertimbangkan sepenuhnya Dasar Privasi ini.
 • Syarikat mengakui bahawa, dalam mengumpul Data Peribadi Anda, Kami terikat dengan undang-undang Malta dan akan memproses Data Peribadi Anda mengikut GDPR. Untuk sebarang permintaan atau pertanyaan lanjut tentang cara Kami menggunakan Data Peribadi Anda, Anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data Kami melalui alamat e-mel berikut: [email protected].
 • Sebarang notis, permintaan, permintaan atau komunikasi lain yang Anda tujukan kepada Syarikat hendaklah sama ada dihantar melalui mel yang diperakui, resit pemulangan yang diminta, atau melalui e-mel. Semua komunikasi yang dilakukan melalui e-mel akan dianggap diterima pada hari perniagaan selepas hari penghantaran.
 • Notis yang boleh dialamatkan adalah seperti berikut:
  • Emel: _____________
  • Perhatian: __________
  • Alamat: ____________

 

 1. Definisi

Terma huruf besar dalam Polisi ini hendaklah mempunyai makna yang diberikan kepada mereka di bawah GDPR atau Terma dan Syarat Laman Web ini dan hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya. Tambahan pula, takrifan berikut hendaklah digunakan: 

 • Akaun – akaun yang diberikan kepada Anda oleh Kejohanan Sosial apabila Anda mendaftar dan menerima Terma dan Syarat untuk penggunaan Laman Web.
 • Pengguna– mana-mana orang yang mendaftarkan Akaun atau mengakses dan melayari Laman Web (‘Anda’);
 • GDPR– Peraturan Perlindungan Data Am (EU) 2016/679, Parlimen Eropah dan Majlis 27 April 2016 mengenai perlindungan orang asli berkaitan pemprosesan Data Peribadi dan pergerakan bebas data tersebut, dan Arahan pemansuhan 95/46/EC, seperti yang dipinda, diganti atau diganti dan berkuat kuasa dari semasa ke semasa; dan
 • Perkhidmatan – perkhidmatan yang disediakan oleh Kejohanan Sosial melalui Laman Web.

 

 1. Perkara-perkara
 • Dasar Privasi ini menetapkan terma dan syarat yang dipatuhi oleh Syarikat untuk melindungi privasi Pengguna Akhirnya. Ia menerangkan syarat di mana Kami membuat sebarang pengumpulan dan pemprosesan Data Peribadi Anda untuk memastikan keselamatan dan kerahsiaannya. 
 • Syarikat berhak untuk meminda dan mengemas kini Polisi Privasi ini, bila-bila masa yang difikirkan sesuai, dan sebarang perubahan daripadanya akan berkuatkuasa dan berkuat kuasa dari contoh ia dipaparkan dalam talian di Laman Web. Sebarang pengubahsuaian besar kepada Dasar Privasi ini akan dimaklumkan kepada Anda. 

 

 1. Prinsip Pemprosesan Data
  • Kami menghormati sepenuhnya hak asasi Anda dan menganggap perlindungan Data Peribadi Anda sebagai keutamaan. Sehubungan itu, apabila memproses Data Peribadi Anda, Kami mengikuti prinsip asas berikut 
   • Kami menyerahkan Data Peribadi Anda hanya untuk pemprosesan yang sah dan adil, dan Kami mengekalkan ketelusan penuh terhadap cara Kami mengendalikan Data Peribadi Anda;
   • Kami mengumpul dan memproses Data Peribadi Anda hanya untuk tujuan yang dinyatakan, jelas dan sah seperti yang digariskan dalam Dasar Privasi ini, dan Kami tidak memprosesnya lagi dalam apa-apa cara yang tidak serasi dengan tujuan ini;
   • Kami memproses Data Peribadi Anda hanya setakat dengan keperluan dan kesesuaian untuk tujuan dikumpul;
   • Kami membuat usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa Data Peribadi Anda adalah tepat dan, jika perlu, dikemas kini berkaitan dengan tujuan pemprosesan, mengambil semua langkah yang munasabah untuk segera memadam atau membetulkannya sekiranya berlaku ketidaktepatan; dan
   • Kami memproses Data Peribadi Anda dengan cara yang menjamin keselamatannya dengan menggunakan langkah teknikal dan organisasi yang sesuai.
  • Secara amnya, Kami mematuhi semua kewajipan berkanun undang-undang yang berkenaan, sebagai Pengawal Data Data Peribadi Anda. 

 

 • Jenis Data Peribadi yang Dikumpul

Syarikat mengumpul dan memproses Data Peribadi berikut: 

 • Semasa pendaftaran Akaun Anda:
 • Nama dan Nama Keluarga
 • Alamat emel
 • Alamat surat menyurat (Dua baris alamat, bandar, poskod, negara)
 • Tarikh lahir
 • Butiran pembayaran (iaitu Skrill atau Neteller)
 • Apabila anda mengakses dan menggunakan Laman Web:
 • Alamat IP
 • Data peranti Pengguna Akhir
 • Data komunikasi am
 • Menyemak imbas data
 • Maklumat tentang pilihan pengguna mengenai Laman Web
  • Untuk Pemenang sebelum dianugerahkan Hadiah mereka 
 • Maklumat identiti (cth., Salinan imbasan pasport atau Kad ID yang dikeluarkan kerajaan)
 • Nombor keselamatan sosial (untuk orang A.S.)
 • Butiran yang diperlukan untuk menggunakan akaun pembayaran (akaun Neteller dan Skrill)
 • Sebarang Data Peribadi lain yang diberikan secara langsung oleh Anda semasa interaksi Anda dengan Kami.

 

 1. Tujuan dan Asas Undang-undang untuk Pemprosesan Data
 • Syarikat boleh memproses Data Peribadi Anda untuk memenuhi kewajipannya di bawah Terma dan Syarat dan untuk mematuhi kewajipan undang-undangnya, untuk tujuan berikut:
 • Pentadbiran dan pembangunan Laman Web dan Perkhidmatan;
 • Peningkatan pengalaman Pengguna Akhir, termasuk penyediaan Perkhidmatan yang diperibadikan dan penambahbaikan Laman Web dan Perkhidmatan;
 • Pembangunan produk, utiliti dan tawaran baharu;
 • Pengesanan, penyiasatan dan pencegahan urus niaga penipuan dan aktiviti haram lain serta perlindungan hak dan hak Anda terhadap Syarikat;
 • Pengumpulan, pemprosesan dan pelaksanaan statistik serta penyelidikan dan analisis maklumat lain untuk penambahbaikan Laman Web dan Perkhidmatan;
 • Mengesahkan pematuhan dengan Terma dan Syarat Laman Web.
 • Syarikat boleh memproses Data Peribadi Anda hanya dengan kebenaran sah Anda untuk tujuan berikut:
 • Untuk tujuan komunikasi komersial, pemasaran dan pengiklanan Perkhidmatan Kami atau Perkhidmatan pihak ketiga melalui SMS, telefon, e-mel, internet, faks, mel, media sosial dan/atau mana-mana saluran komunikasi lain yang sesuai.
 • Untuk tujuan penyelidikan pasaran dan/atau analisis untuk lebih memahami keperluan, keutamaan, minat, pengalaman dan/atau tabiat Anda sebagai pengguna.
 • Anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan Anda terhadap pemprosesan Data Peribadi Anda pada bila-bila masa secara bertulis kepada butiran hubungan Kami yang dinyatakan dalam Polisi ini. Penarikan balik persetujuan Anda tidak menjejaskan kesahihan rawatan Data Peribadi Anda sebelum pembatalannya.

 

 1. Penerima Data
 • Pemprosesan Data Peribadi Anda oleh Pemproses Data Kami dilakukan di bawah kontrak yang memaksa Pemproses Data ke tahap perlindungan data yang sama yang disediakan di bawah Dasar Privasi ini.
 • Kami tidak akan mendedahkan Data Peribadi Anda dengan mana-mana pihak ketiga di luar Kesatuan Eropah. Walau bagaimanapun, sekiranya pemindahan data sedemikian berlaku, Kami akan mengambil semua langkah munasabah yang mungkin untuk memastikan bahawa data Anda diuruskan dengan selamat seperti yang terdapat dalam Kesatuan Eropah dan menurut Dasar Privasi ini dan perundangan yang berkenaan. Selain itu, Kami akan mengemas kini Dasar Privasi ini untuk menggambarkan pemindahan data rentas sempadan dan perlindungan yang berkaitan untuk privasi Anda.
 • Sekiranya Kami dikehendaki oleh mahkamah atau pihak berkuasa pentadbiran lain, menurut penyiasatan yang berkaitan dengan aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti pengubahan wang haram dan dalam mana-mana kes lain yang Kami terikat secara sah untuk berbuat demikian, Syarikat boleh memindahkan Data Peribadi Anda kepada pihak berkuasa awam setakat yang ditentukan oleh undang-undang yang terpakai.

 

 1. Keselamatan dan Kerahsiaan Data
 • Untuk memastikan penggunaan dan integriti Data Peribadi Anda yang betul dan untuk mengelakkan capaian, pemprosesan, pemadaman, pengubahan atau penggunaan lain yang tidak dibenarkan atau tidak disengajakan, Syarikat menggunakan dasar dalaman yang sesuai dan mengambil semua langkah keselamatan organisasi, teknikal dan prosedur yang sesuai, sebagai serta piawaian teknikal, mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
 • Pemprosesan Data Peribadi Anda oleh Syarikat dijalankan dengan cara yang memastikan kerahsiaan dan keselamatan, dengan mengambil kira perkembangan terkini, kos pelaksanaan dan sifat, skop, konteks dan tujuan pemprosesan, serta risiko untuk Anda hak dan kebebasan, yang terpakai dalam setiap keadaan.
 • Data Peribadi anda diproses semata-mata oleh kakitangan Syarikat yang diberi kuasa, terikat dengan kewajipan ketat kerahsiaan.

 

 1. Pengekalan Data Peribadi
 • Kami mengekalkan Data Peribadi Anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pemprosesan yang berkaitan yang dijelaskan dalam Polisi ini, selaras dengan prinsip Pengecilan Data dan Had Penyimpanan.
 • Tambahan pula, Syarikat mungkin mengekalkan Data Peribadi Anda selepas tamat tempoh tujuan pemprosesan yang berkaitan dalam kes terhad berikut:
 • Sekiranya terdapat kewajipan undang-undang di bawah peruntukan berkanun yang berkaitan.
 • Sekiranya terdapat sebarang tuntutan terhadap Syarikat, selama yang diperlukan untuk mempertahankan hak dan kepentingan sah Kami di hadapan mana-mana mahkamah yang berwibawa dan mana-mana pihak berkuasa awam yang lain.
 • Selepas tempoh pengekalan, Data Peribadi Anda dipadamkan daripada pangkalan data dan sistem Kami.
 • Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang syarat pengekalan data berhubung dengan Data Peribadi tertentu, sila hubungi Kami di [email protected].

 

 1. Hak Anda
  • Anda mempunyai hak:
 • Untuk meminta akses kepada Data Peribadi Anda dan maklumat yang berkaitan dengan pemprosesannya dan mendapatkan salinannya.
 • Untuk meminta pembetulan sebarang ketidaktepatan atau mana-mana Data Peribadi anda yang hilang.
 • Untuk meminta pemadaman Data Peribadi Anda.
 • Untuk meminta sekatan pemprosesan Data Peribadi Anda dalam kes yang diperuntukkan secara jelas oleh undang-undang.
 • Untuk meminta kemudahalihan Data Peribadi Anda kepada Pengawal Data lain dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin.
 • Untuk membantah pemprosesan Data Peribadi Anda dalam kes yang diperuntukkan secara jelas oleh undang-undang.
 • Untuk membantah keputusan yang diambil semata-mata berdasarkan pemprosesan automatik, termasuk pemprofilan, yang memberi kesan kepada Anda atau memberi kesan ketara kepada Anda.
 • Sebarang permintaan yang berkaitan dengan Seksyen 10.1 di atas mesti dialamatkan secara bertulis kepada [email protected].
 • Kami akan membalas mana-mana permintaan Anda dalam masa satu (1) bulan dari penerimaan mereka. Dengan notis awal, tempoh ini boleh dilanjutkan selama dua (2) bulan lagi jika perlu, dengan mengambil kira kerumitan permintaan dan bilangan permintaan lain yang belum selesai. Sekiranya permintaan Anda ditolak, Kami akan memberikan justifikasi yang berkaitan.
 • Jika permintaan Anda tidak memenuhi keperluan undang-undang yang terpakai, Kami berhak sama ada untuk: (a) mengenakan bayaran yang berpatutan, dengan mengambil kira kos pentadbiran untuk menyediakan maklumat atau berkomunikasi atau melaksanakan tindakan yang diminta, atau (b) menolak permintaan anda.
 • Jika terdapat sebarang keraguan tentang identiti individu yang mengemukakan permintaan, Kami berhak untuk meminta penyediaan maklumat tambahan yang diperlukan untuk mengesahkan identiti mereka.
 • Jika hak Anda dilanggar, Anda berhak untuk memfailkan aduan dengan Pejabat Pesuruhjaya Perlindungan Maklumat dan Data di tapak web berikut https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx.
 1. Kewajipan Anda
 • Dengan menggunakan Laman Web Kami dan dengan memberikan Data Peribadi Anda, Anda mengakui bahawa Anda dikehendaki memberikan data sebenar, tepat dan lengkap Anda seperti yang diminta oleh Syarikat. Tambahan pula, Anda mesti memaklumkan Kami tentang sebarang perubahan pada maklumat Anda untuk memastikan ia sentiasa dikemas kini dan tepat.
 • Jika Anda didapati melanggar kewajipan Anda atau jika Kami mempunyai syak wasangka yang munasabah bahawa maklumat yang Anda berikan adalah palsu atau tidak lengkap atau dalam apa-apa cara bertentangan dengan undang-undang yang terpakai atau Polisi Privasi ini, Kami mengekalkan hak untuk menolak permohonan pendaftaran Anda atau untuk menggantung atau menamatkan Akaun Anda serta-merta tanpa notis. Dalam kes ini, Anda tidak mempunyai hak untuk sebarang pampasan disebabkan oleh penolakan permohonan Anda, atau penggantungan atau penamatan Akaun Anda.
 1. Kuki
  • Laman web kami menggunakan kuki. Untuk maklumat lanjut sila semak Dasar Kuki Kami