Anda akan guna syiling dari baki syiling anda untuk menyertai pertandingan ini.
Anda boleh set semula markah anda sekarang dan cuba lagi.
Setelah selesai, kemajuan sekarang anda dalam pertandingan ini akan hilang dan anda perlu mula semula.
Required coins
Baki anda
Guna syiling dan menyertai
Set semula dan cuba lagi
Batal

Adakah anda pasti, adakah anda mahu keluar dari permainan?

Tidak
Ya

Ini akan memerlukan satu to be utilized.

Your Balance will be reset to STC and all your progress for the day will be lost. Are you sure you want to proceed?

Tidak
Ya

Anda sudah aktif dalam permainan lain

Adakah anda mahu menamatkan permainan itu dan melancarkan permainan ini

Tidak
Ya

Anda sudah aktif dalam permainan

Adakah anda mahu menamatkan permainan dan menetapkan semula

Tidak
Ya

Your Balance will be reset to STC and all your progress for the day will be lost. Are you sure you want to proceed?

Anda perlu to reset the balance

Required coins
Baki anda
Tidak
Ya

Anda sudah aktif dalam permainan

Adakah anda ingin menamatkan permainan, membeli tiket dan menetapkan semula

Tidak
Ya

Anda tidak mempunyai baki syiling yang mencukupi untuk pembelian

ANDA AKAN MENYERTAI KEJOHANAN FTN

Hadiah wang tunai dalam kejohanan ini akan dibayar dalam Fasttoken (FTN) secara setara

Baca lebih lanjut mengenai Fasttoken (FTN) dalam Panduan Kaedah Pembayaran Fasttoken (FTN) kami.di sini

Anda akan guna sekeping tiket dari inventori anda untuk menyertai pertandingan ini.

Jangan sertai
Saya faham, sertai

Kemas kini terkini pada 29 Januari 2021 

Terma dan Syarat 

Terma dan Syarat ini (“Perjanjian”) akan mengawal penggunaan www.socialtournaments.com kami (“Laman Web”) dan Socialtournaments.com, alat permainan sosial berasaskan RNG (“Platform”). 

Dengan mencipta akaun dan mengambil bahagian dalam Kejohanan, Anda dengan ini bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini dan sebarang syarat dan peraturan tambahan lain yang mungkin dikeluarkan oleh Kejohanan Sosial dari semasa ke semasa. 

Kami mempunyai hak, mengikut budi bicara mutlak kami, dan pada bila-bila masa, untuk menukar dan atau meminda Perjanjian ini, dengan sebarang pindaan berkuat kuasa serta-merta apabila ia disiarkan di Laman Web. Anda harus menyemak semula Perjanjian ini secara berkala untuk memaklumkan kepada Anda sendiri tentang terma dan syarat terkini yang mengawal penggunaan Laman Web dan Platform. Tambahan pula, Kami berhak untuk menukar atau mengubah suai kandungan Laman Web pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana pihak dalam apa cara sekalipun untuk kemungkinan akibat daripada perubahan tersebut. Kami boleh menggantung, menghentikan atau menyekat akses kepada mana-mana bahagian Laman Web dan/atau Platform_ pada bila-bila masa dan tanpa notis. 

Perjanjian ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan mana-mana terma dan syarat khusus Kejohanan yang mungkin terpakai dari semasa ke semasa. 

  1. Akses kepada Laman Web dan Penciptaan Akaun

1.1 Kejohanan tersedia untuk akses oleh pengguna berumur 18 tahun ke atas. Dengan mendaftar, anda dengan ini mengisytiharkan dan menjamin bahawa anda berumur lebih daripada 18 tahun atau dengan umur minimum yang lebih tinggi daripada majoriti seperti yang ditetapkan dalam bidang kuasa residen anda dan, di bawah undang-undang yang terpakai kepada anda, dibenarkan secara sah untuk menyertai Kejohanan. Syarikat berhak untuk menjalankan semakan pengesahan untuk mengesahkan ketepatan semua butiran pendaftaran akaun yang anda berikan. Apabila semakan ini tidak dapat mengesahkan umur anda, Syarikat berhak untuk meminta bukti tambahan. Jika kami tetap tidak dapat mengesahkan sebarang butiran yang diberikan oleh anda, kami berhak untuk menggantung akaun anda atau menahan pembayaran mana-mana Hadiah sehingga kami menerima bukti yang memuaskan, seperti yang ditentukan mengikut budi bicara kami sendiri. 

1.2 Kakitangan Kejohanan Sosial, saudara terdekat mereka dan sesiapa sahaja yang berkaitan dengan penganjuran atau penghakiman Kejohanan tidak boleh memasuki Perjanjian ini. 

1.4 Tiada yuran penyertaan akan dikenakan ke atas Anda untuk penyertaan dalam Kejohanan dan Anda tidak perlu membuat pembelian untuk menyertai Kejohanan. 

1.5 Jika Anda berada di negara berikut Anda tidak akan dapat dan tidak dibenarkan untuk mengakses atau menyertai mana-mana Kejohanan yang ditawarkan di Platform: Kentucky (AS), UK, Australia, Korea Utara, Ukraine, Romania, Serbia, India, Colombia, Antilles Belanda Idaho, Washington dan Nevada Antigua dan Barbuda, Malta dan mana-mana negeri atau negara lain yang mungkin ditentukan oleh Syarikat dari semasa ke semasa (bersama-sama “Wilayah Larangan“). Kejohanan Sosial berhak untuk meminda senarai Negara Terlarang pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis terlebih dahulu atau untuk menahan atau membatalkan pemberian mana-mana Hadiah yang diberikan untuk penyertaan dalam Kejohanan jika Kejohanan Sosial mendapati bahawa Pengguna Akhir mengakses Platform dari salah satu bidang kuasa Wilayah Terlarang. 

  1. Penciptaan Akaun

2.1 Anda mesti mencipta akaun pengguna dengan Kejohanan Sosial untuk menyertai mana-mana Kejohanan (“Akaun”). Anda boleh membuat Akaun dengan mengakses pautan berikut: www.socialtournaments.com. 

2.2. Apabila membuat Akaun dan untuk layak menyertai Kejohanan, Anda dikehendaki memberikan data peribadi, termasuk: Nama, alamat e-mel dan maklumat akaun pembayaran anda (iaitu Skrill atau Neteller). Sebarang data peribadi yang dikumpul oleh Kejohanan Sosial hendaklah diproses mengikut undang-undang perlindungan data berkaitan yang ditetapkan dalam Klausa 5 Perjanjian ini. 

2.3 Anda hendaklah mereka bentuk avatar maya di mana avatar maya tersebut akan mewakili Akaun Anda semasa Kejohanan (“Avatar”). Semua Avatar hendaklah tertakluk kepada kelulusan Kejohanan Sosial mengikut budi bicara mutlaknya sebelum Anda menggunakan Avatar (sama ada dalam Kejohanan atau menyiarkan pada Akaun) dan Anda menerima bahawa Kejohanan Sosial mengikut budi bicara mutlaknya berhak untuk menggantung, menyekat atau menolak pada bila-bila masa sebarang Avatar yang digunakan pada Akaun atau untuk Kejohanan. 

2.4 Anda berhak untuk membuka hanya satu Akaun atas nama Anda. Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Anda mungkin hilang kelayakan daripada menyertai mana-mana Kejohanan pada bila-bila masa sekiranya Anda mempunyai lebih daripada satu Akaun atas nama Anda. 

  1. Hadiah

3.1 Mana-mana pengguna yang ditentukan oleh Kejohanan Sosial sebagai “Pemenang” Kejohanan (“Pemenang“) mungkin berhak menerima hadiah sebagai Pemenang di mana hadiah mungkin berbentuk wang atau bukan wang (“Hadiah“), seperti yang ditentukan oleh Kejohanan Sosial mengikut budi bicara mutlaknya dari semasa ke semasa. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Anda akan bertanggungjawab ke atas sebarang kewajipan cukai yang timbul daripada Anda menerima Hadiah dan bersetuju untuk menanggung rugi sepenuhnya Kejohanan Sosial terhadap sebarang kewajipan cukai yang terhasil daripada Hadiah yang diberikan kepada Anda. 

3.2 Anda dengan ini bersetuju dan menerima bahawa Kejohanan Sosial berhak untuk memberikan atau menahan mana-mana Hadiah mengikut budi bicaranya yang munasabah; dan bahawa sebarang pelanggaran Perjanjian ini atau Undang-undang Berkenaan (ditakrifkan dalam Klausa 3.7 Perjanjian ini) atau kegagalan untuk mematuhi sebarang permintaan yang munasabah untuk maklumat lanjut daripada Kejohanan Sosial boleh mengakibatkan pembatalan pemberian Hadiah kepada Pemenang oleh Kejohanan Sosial. 

3.3 Anda mengakui dan bersetuju bahawa semua Hadiah dan Pemenangnya akan disenaraikan di www.socialtournaments.com/results. Hadiah tidak boleh dipindah milik. Hadiah adalah tertakluk kepada ketersediaan dan Kami berhak untuk menggantikan mana-mana Hadiah dengan Hadiah lain yang setara tanpa notis. 

3.4 Pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel menggunakan alamat e-mel yang dipautkan dengan Akaun dalam masa empat puluh lapan (48) jam selepas keputusan Kejohanan dimuktamadkan. Jika Pemenang tidak dapat dihubungi atau tidak menuntut Hadiah dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas pemberitahuan melalui e-mel, Kami berhak untuk menarik balik Hadiah dan memilih Pemenang alternatif mengikut budi bicara kami sendiri. 

3.5 Kami akan memberitahu Pemenang tentang cara yang akan kami guna pakai unutk memindahkan Hadiah daripada Kejohanan Sosial kepada Pemenang. 

3.6 Keputusan berkenaan dengan semua perkara yang berkaitan dengan mana-mana Kejohanan dan Platform hendaklah mengikut budi bicara mutlak Kejohanan Sosial. 

3.7 Sebagai syarat untuk menerima Hadiah, Anda bersetuju bahawa Kejohanan Sosial berhak untuk membuat permintaan maklumat dan dokumentasi yang lebih munasabah (seperti yang ditentukan oleh Kejohanan Sosial mengikut budi bicara mutlaknya) yang diperlukan untuk pematuhan mana-mana dan semua Undang-undang, peraturan atau pengawal selia yang terpakai kepada yang Kejohanan Sosial (atau mana-mana entiti yang tergolong dalam kumpulan syarikat yang sama dengan Kejohanan Sosial) mesti mematuhi (“Undang-undang Berkenaan”). Tiada Hadiah akan diberikan kepada Anda melainkan Anda mematuhi mana-mana dan semua permintaan yang munasabah untuk maklumat lanjut dan dokumentasi oleh Kejohanan Sosial. Khususnya, mana-mana Pemenang hendaklah memberikan apa-apa dan semua maklumat dan dokumentasi yang diperlukan untuk Kejohanan Sosial agar dapat mematuhi kewajipannya di bawah Undang-undang Terpakai, termasuk tetapi tidak terhad kepada keperluan pematuhan cukai. Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa ia mungkin mengambil masa sehingga empat belas (14) hari bekerja untuk menerima Hadiah berikutan penerimaan maklumat dan dokumentasi lanjut oleh Kejohanan Sosial. 

3.8 Sebarang kegagalan untuk mematuhi permintaan Kejohanan Sosial untuk maklumat dan dokumentasi lanjut seperti dalam Perjanjian ini boleh mengakibatkan penggantungan atau penamatan Akaun Anda. 

3.9 Jika Anda tinggal di luar Kesatuan Eropah, Hadiah akan dibayar kepada dan boleh ditarik balik daripada akaun E-Dompet Skrill atau Neteller anda. 

  1. Kejohanan

4.1 Platform ini sama sekali tidak ditaja, disokong atau ditadbir oleh, atau dikaitkan dengan Facebook, Twitter atau mana-mana rangkaian sosial lain di mana Platform dan Kejohanan diiklankan. 

4.2 Kejohanan Sosial berhak untuk menggantung, membatalkan atau menjadualkan semula mana-mana Kejohanan pada bila-bila masa dan tanpa notis. Sebarang penggantungan, pembatalan atau penjadualan semula Kejohanan akan dimaklumkan kepada peserta secepat mungkin oleh Kejohanan Sosial. 

4.3 Kejohanan Sosial berhak untuk menggantung dan/atau membatalkan penyertaan Anda dalam Kejohanan pada bila-bila masa. Keputusan Kejohanan Sosial mengenai penyertaan dan kelayakan Anda untuk menyertai Kejohanan adalah muktamad dan tidak boleh dipertandingkan oleh Anda atau mana-mana peserta lain dalam Kejohanan. 

4.4 Kejohanan Sosial berhak untuk menawarkan Kejohanan tertentu kepada kumpulan pelanggan tertentu. 

  1. Perlindungan Data

5.1 Dengan menggunakan Platform atau Laman Web oleh Anda, Anda dengan ini membenarkan Kejohanan Sosial (dan mana-mana pemprosesnya yang dibenarkan) memproses data peribadi anda menurut peruntukan mana-mana dan semua Undang-undang Terpakai dan menurut Dasar Keperibadian Kejohanan Sosial. 

5.2 Dengan mencipta Akaun dan mengambil bahagian dalam Kejohanan, Pemenang mengakui dan bersetuju untuk Kejohanan Sosial menerbitkan nama dan Avatar mereka dalam sebarang bahan publisiti. Sebarang data peribadi Pemenang atau mana-mana Pengguna Akhir akan digunakan semata-mata mengikut mana-mana dan semua Undang-undang Terpakai. 

5.3 Walau apa pun peruntukan dalam Polisi Keperibadian, Anda dengan ini mengakui bahawa Anda mengekalkan hak untuk menarik balik persetujuan Anda terhadap pemprosesan data peribadi Anda oleh Kejohanan Sosial dengan meminta penutupan Akaun Anda dan sebarang penutupan Akaun Anda akan mengakibatkan Kejohanan Sosial menamatan pemprosesan data peribadi anda. 

  1. Penamatan

6.1 Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Kejohanan Sosial berhak untuk menutup Akaun Anda jika Kejohanan Sosial pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya, khususnya sekiranya sebarang aktiviti pada Akaun Anda bercanggah dengan Undang-undang Terpakai atau digunakan untuk tujuan haram, termasuk, tetapi tidak terhad kepada pengubahan wang haram. 

6.2 Selepas penutupan Akaun Anda, Kejohanan Sosial, Anda tidak lagi mempunyai akses kepada Akaun Anda atau mana-mana Kejohanan yang ditawarkan di Platform. Penyertaan anda dalam mana-mana Kejohanan yang mungkin masih belum selesai pada masa penutupan Akaun Anda akan dibatalkan dan Anda tidak akan berhak untuk menerima sebarang Hadiah. 

  1. Harta intelek

7.1 Bagi tujuan Perjanjian ini, “Harta Intelek” bermaksud sebarang ciptaan, reka bentuk, formula, pengetahuan, proses, kaedah perniagaan, paten, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, hak cipta, kod, idea, tulisan, ilustrasi, gambar yang berkaitan dengan Sosial Jenama kejohanan, dan mana-mana dan semua bahan yang menerangkan atau menggambarkan harta tersebut, sama ada dalam bentuk salinan cetak atau digital. 

7.2 Semua Harta Intelek pada setiap masa akan kekal menjadi hak milik Kejohanan Sosial. Mana-mana dan semua hak harta intelek yang timbul akibat Perjanjian ini atau penggunaan Platform oleh Anda akan menjadi milik Kejohanan Sosial. 

  1. Aduan

Anda boleh menangani sebarang aduan melalui alamat e-mel berikut: [email protected]. Kejohanan Sosial akan menggunakan usaha yang terbaik untuk menyelesaikan sebarang aduan dengan segera dan tanpa berlengah-lengah. 

  1. Had liabiliti

9.1 Anda dengan ini bersetuju untuk menjamin kepentingan Kejohanan Sosial bagi mana-mana jenis kerugian atau kerosakan berikut walaupun dalam setiap kes jika Pihak telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerugian atau kerosakan tersebut: 

9.1.1 kerugian tidak langsung atau berbangkit; atau 

9.1.2 kehilangan keuntungan, hasil, kontrak atau simpanan yang dijangkakan. 

9.2 Kejohanan Sosial tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang pelanggaran Syarat ini secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh keadaan di luar kawalan munasabah Kejohanan Sosial di mana Kejohanan Sosial dihalang daripada melaksanakan kewajipannya di bawah perjanjian ini dan di mana kegagalan untuk melaksanakannya tidak berkaitan dengan kesalahannya atau kecuaian (“Peristiwa Force Majeure“). Jika Peristiwa Force Majeure menghalang kejohanan sosial daripada mematuhi secara material kewajipannya di bawah perjanjian ini dan ia berterusan selama lebih daripada sepuluh (10) hari, anda boleh menamatkan Perjanjian berkuat kuasa serta-merta dengan memberikan notis bertulis. 

9.3 Kejohanan Sosial tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang risiko yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan pada Platform atau berkaitan dengan Akaun, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kegagalan perkakasan, perisian, dan sambungan Internet, risiko pengenalan perisian berniat jahat dan sebarang risiko lain yang berkaitan dengan pihak ketiga yang mungkin mendapat akses tanpa kebenaran ke Laman Web atau Platform. kejohanan sosial tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan maklumat tersebut akibat daripada sebarang kegagalan teknologi yang menjanakan Laman Web atau Platform.